top of page
konkurs jesienny 2021.jpg

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Jesienna Sesja Zdjęciowa” na stronie(www.facebook.com/studiokarmelove, www.instagram.com/karmelove_edytakitaostrowska) (dalej „Strona Konkursowa”).

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Jesienna Sesja Zdjęciowa” zwanego dalej „Konkursem”, jest "Edyta Kita-Ostrowska" z siedzibą w Zawierciu.

2. Fundatorem nagród jest „Edyta Kita-Ostrowska” i „Magdalena Lipiec”

3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i jego przebieg.

4. Konkurs organizowany jest w terminie od 01/09/2021 r. godz. 20:00 i trwa do 05/09/2021 r. do godz. 23:59.

5. Uczestniczyć w Konkursie nie mogą pracownicy lub współpracownicy firmy „Edyta Kita-Ostrowska”, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

6. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 5, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

7. Laureat Konkursu może brać udział w kolejnych konkursach, a także może zostać ich laureatem.

8. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani powiązany z serwisem Facebook, Instagram. Facebook, Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook, Instagram. Informacje te będą wykorzystane w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w Regulaminie postanowienia.

§2 Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, powyżej 18 roku życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem zd. 2 niniejszego ustępu.

2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające PUBLICZNE konto w serwisie Facebook, Instagram.

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki.

5. Na profilu „Karmelove Studio Edyta Kita-Ostrowska” w serwisie Facebook, Instagram uczestnikom zostanie zaprezentowane zadanie konkursowe.

6. Organizator wskaże dwie zwycięskie osoby, po jednej w serwisie Facebook i Instagram. 

7. Jeden Uczestnik może zamieścić jeden konkursowy komentarz.

8. Nagrody są przyznawane przez „Karmelove Studio Edyta Kita-Ostrowska” i „Magdalena Lipiec”.

9. Zwycięzcom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagrody w gotówce.

10. Zwycięzcy Konkursu nie mają możliwości zamiany nagrody na inną.

§3 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu email: edyta.kita.ostrowska@gmail.com. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pisząc na adres edyta.kita.ostrowska@gmail.com

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679); prawnie uzasadniony interes Organizatora polega na przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Konkursu;

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres trwania Konkursu

4. Przysługuje Państwu prawo do:

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

6. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

§4 Nagrody

1. Nagrodę w Konkursie stanowi: Jesienna sesja zdjęciowa z profesjonalnym makijażem.

2. Lista nagrodzonych osób zgodnie z § 2 ust. 5 Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie firmy „Karmelove Studio Edyta Lita-Ostrowska” na Facebooku w przeciągu maksymalnie 14 dni roboczych od zakończenia konkursu.

3. Nagrodzona osoba maja obowiązek, w ciągu 7 dni roboczych od pojawienia się listy nagrodzonych osób, wysłać wiadomość prywatną w celu umówienia się na sesję zdjęciową.

4. Nagrodę w postaci sesji zdjęciowej z makijażem należy zrealizować do 31.10.2021 w przeciwnym razie Nagroda przepada.

5. Nagrodą jest jesienna sesja zdjęciowa z profesjonalnym makijażem. 5 wybranych zdjęć z udostępnionej galerii.

§ 5 Reklamacje

1. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładne uzasadnienie wraz z wyjaśnieniem powodu reklamacji.

2. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 21 dniach od dnia ich otrzymania przez Organizatora, w drodze decyzji.

3. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może ponadto dodatkowo powiadomić Uczestnika o decyzji telefonicznie. Od decyzji Organizatora nie przysługuje dalsze odwołanie do Organizatora.

§6 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej www.edytakita-ostrowska.pl

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody.

3. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

4. Organizator ma prawo zmienić Regulamin w czasie Konkursu, jednak zmiana nie może wpływać na przebieg Konkursu.

5. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

bottom of page