top of page

Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób, w jaki Edyta Kita – Ostrowska gromadzi, wykorzystuje, utrzymuje i ujawnia informacje zebrane od użytkownika (zwanym dalej “Użytkownikiem”) ze strony internetowej www.edytakita-ostrowska.pl (zwanej dalej “Stroną”). Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony Edyta Kita – Ostrowska

 

W dniu 25 maja 2018 roku rozpoczęło swoje obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

I.    Polityka prywatności strony internetowej: www.edytakita-ostrowska.pl

1.    Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej www.edytakita-ostrowska.pl, prowadzonej przez Administratora danych.

2.    Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

3.    Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

      - poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

      - poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz polityka plików “cookies”).

4.    Strona zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

5.    Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu przedstawienia oferty przez Administratora.

6.    Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

7.    Do danych zawartych w formularzu przysługuje w każdym momencie wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8.    Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę Użytkownika, może on w dowolnym momencie dokonać cofnięcia udzielonej zgody. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnej formie. Jeżeli cofnięcie zgody budzi uzasadnione wątpliwości Administratora danych może on podjąć odpowiednie działania w celu zweryfikowania, czy cofnięcie zgody zostało dokonane przez osobę, która zgody tej udzieliła. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.    Jeżeli osoba, której dane są przechowywane przez Administratora danych uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.  Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest warunkiem otrzymania oferty handlowej Administratora danych. W przypadku niepodania danych osobowych otrzymanie oferty handlowej Administratora danych jest możliwe wyłącznie w ramach kontaktu bezpośredniego.

11.  Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres prowadzenia przez niego działalności, chyba że wcześniej użytkownik zrezygnuje ze świadczonych usług, co spowoduje trwałe usunięcie danych z bazy.

12.  Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

13.  W razie wątpliwości co do znaczenia poszczególnych zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji. Nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

II.  Polityka prywatności usług świadczonych przez Edyta Kita - Ostrowska

1.    Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Usługobiorców i inne podmioty (zwanych dalej Usługobiorcą), w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez Administratora danych.

2.    Przetwarzanie danych osobowych, poza wypadkami wskazanymi w ustępie 8 wymaga zgody Usługobiorcy.

3.    Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy w określonym celu nie stanowi podstawy do przetwarzania tych danych w innym celu. Przetwarzanie danych w innym celu niż pierwotnie uzgodniony wymaga dodatkowej zgody Usługobiorcy.

4.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w określonym celu, może być w każdym czasie oraz w dowolnej formie cofnięta przez Usługobiorcę, przy czym oświadczenie o cofnięciu zgody może dotyczyć wszystkich celów dla jakich została udzielona lub też ograniczać się jedynie do wybranych celów przetwarzania danych osobowych.

5.    W przypadku udzielenia zgody na publikację przez Usługodawcę zdjęć zawierających wizerunek Usługobiorcy zgoda może być cofnięta w każdym czasie, przy czym nie odnosi ona skutku do zdjęć już upublicznionych, jeżeli ich usunięcie generowałoby nadmierne trudności lub koszty po stronie Usługodawcy. W takiej sytuacji cofnięcie zgody odnosi się do możliwości publikowania zdjęć zawierających wizerunek Usługobiorcy w przyszłości.

6.    Jeżeli zgoda na publikację wizerunku została udzielona przez osobę, której wizerunek został utrwalony, w zamian za odpowiednie wynagrodzenie umowne lub też w zamian za nieodpłatne wykonanie sesji fotograficznej, cofnięcie zgody na publikację wizerunku nie jest dopuszczalne. Strony mogą odstąpić od zasady wskazanej w zdaniu pierwszym na warunkach uzgodnionych, w szczególności za zapłata wynagrodzenia umownego za wykonaną sesję lub za zapłatą odpowiedniego odszkodowania za odstąpienie od umowy.

7.    Jeżeli cofnięcie zgody budzi uzasadnione wątpliwości Administratora danych może on podjąć odpowiednie działania w celu zweryfikowania, czy cofnięcie zgody zostało dokonane przez osobę, która zgody tej udzieliła. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.    Zgody Usługobiorcy nie wymaga przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych, jeżeli:

      -  jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane          dotyczą, przed zawarciem umowy;

     - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

    - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

     -    przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

     -    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

9.    Za prawnie uzasadnione interesy, realizowane przez administratora, uznaje się również cele związane z marketingiem bezpośrednim usług świadczonych przez administratora.

10.  W przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego Usługobiorcy przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania.

11.  Dane osobowe przekazane w ramach realizacji umowy nie będą sprzedawane, ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, o ile konieczność udostępnienia tych danych nie będzie konieczna do zrealizowania zawartej umowy.

12.  Dane osobowe przechowywane będą przez administratora przez okres obowiązywania umowy, a po tym okresie wyłącznie dla celów, na które Usługobiorca wyraził zgodę lub też dla celów związanych z marketingiem bezpośrednim, chyba że Usługobiorca wniesie w tym zakresie sprzeciw.

13.  Usługobiorcy przysługuje w każdym momencie prawo wglądu do danych osobowych przekazanych Usługodawcy, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

14.  Jeżeli osoba, której dane są przechowywane przez Administratora danych uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Ogólne warunki świadczenia usług fotograficznych

 

I.     Informacje ogólne.

1.    Realizacja usług fotograficznych odbywa się na zasadach uzgodnionych w umowie zawartej między Usługodawcą (Fotografem), a Usługobiorc-ą/-ami (Klient-em/-ami).

2.    W przypadku zawarcia umowy ustnej lub w przypadku nieuregulowanych w zawartej umowie pisemnej zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

3.    W przypadku świadczenia usług na rzecz podmiotów gospodarczych, w razie wątpliwości, podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

4.    W przypadku świadczenia usług na rzecz osób fizycznych, w razie wątpliwości, podane ceny są cenami brutto (z VAT).

5.    W sprawach związanych z ochroną danych osobowych zastosowanie mają m.in. następujące akty prawne:

        -  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.),

        -  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z           przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO),

       -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,

        -  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji,

        -  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych

     

II.    Umowa

1.    Jeżeli wzór umowy przedłożony przez Usługodawcę nie odpowiada oczekiwaniom Usługodawców lub też zawiera oświadczenia lub zgody, na których umieszczenie w umowie Usługobiorcy nie wyrażają zgody, umowa – za zgodą obu stron – jest dostosowywana do uzgodnień stron poprzez skreślenie i obustronne zaparafowanie poszczególnych zapisów umownych lub też jest modyfikowana w wersji elektronicznej i ponownie wydrukowana w celu jej podpisania w uzgodnionym brzmieniu.

2.    Podpisanie umowy bez zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń, zaparafowanych przekreśleń i wprowadzonych zmian, oznacza świadome i zgodne z ustaleniami stron zawarcie umowy na warunkach w niej określonych.

3.    Każda umowa może zostać przez strony rozwiązana za porozumieniem stron lub na warunkach określonych w umowie, o ile nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4.    Umowa może ulegać zmianom na warunkach w niej określonych, w szczególności na mocy obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

5.    W przypadku niezgodności poszczególnych zapisów umowy z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, umowa pozostaje ważna, a w miejsce nieważnych zapisów wchodzą uregulowania przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

III.   Warunki realizacji usług.

1.    Realizacja usług odbywa się na zasadach ustalonych w umowie przez Usługodawcę i Usługobiorcę, a w przypadku niezawarcia umowy, na zasadach wynikających z udzielonej Fotografowi zgody.

2.    Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, realizacja usług odbywa się przy użyciu narzędzi i sprzętu należącego do Usługodawcy.

3.    Realizacja usługi przy współudziale innych Usługodawców z tej samej dziedziny lub dziedzin pokrewnych wymaga wcześniejszego zakomunikowania i uzgodnienia warunków takiej realizacji przez Usługobiorcę z Usługodawcą.

IV.  Ochrona praw autorskich.

1.    Praca twórcza Usługodawcy, w szczególności wykonane zdjęcia w wersji nieobrobionej i obrobionej, jak i inne wytwory jego pracy twórczej, stanowią przedmiot praw autorskich ich twórcy i podlegają ochronie prawnej przewidzianej w przepisach prawa polskiego, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).

2.    Korzystanie z praw autorskich Usługodawcy następuje wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w umowie, w ogólnych warunkach świadczenia usług lub w oparciu o zgodę Usługodawcy.

3.    Naruszenie praw autorskich przysługujących Usługodawcy podlega odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa, w szczególności odpowiedzialności odszkodowawczej.

V.   Pozostałe postanowienia.

1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ogólnych warunkach świadczenia usług. Usługobiorcy, którzy zawarli umowę w okresie obowiązywania określonej wersji ogólnych warunków świadczenia usług są związani tą wersją, chyba że nowe warunki świadczenia usług zostały wprowadzone ze względu na wymogi prawne. W takiej sytuacji Usługobiorcy w zakresie wynikającym ze zmian przepisów prawa są związani nowymi ogólnymi warunkami świadczenia usług. Z treści ogólnych warunków świadczenia usług może wynikać, że warunki te odnoszą się do poprzednio zawartych umów, o ile są korzystniejsze dla Usługobiorców.

2.    O wszelkich zmianach ogólnych warunków świadczenia usług Usługobiorca jest zobowiązany poinformować Usługobiorców przed zawarciem umowy w sposób umożliwiający im zapoznanie się z ich treścią. W przeciwnym wypadku Usługobiorcy przysługuje prawo wyboru korzystniejszych ogólnych warunków świadczenia usług między aktualnie obowiązującymi, a poprzednio obowiązującymi ogólnymi warunkami świadczenia usług.

3.    W razie wątpliwości co do znaczenia poszczególnych zapisów niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług Usługobiorca może się zwrócić przed zawarciem umowy do Usługodawcy w celu uzyskania stosownych wyjaśnień. Takie uprawnienie przysługuje Usługobiorcy również po podpisaniu umowy, z ty że w takiej sytuacji Usługobiorca nie może wywodzić z tego korzystnych dla siebie skutków prawnych, chyba że błędna interpretacja zapisów ogólnych warunków świadczenia usług wynika z powodów obciążających Usługodawcę.

bottom of page